پارسیسم

محاسبه مغناطیس پذیری برای هیدروکربن های پتانسیل هوموآروماتیک

محاسبه مغناطیس پذیری برای هیدروکربن های پتانسیل هوموآروماتیک

درجه آروماتیسیته گونه های هیدروکربنی حلقوی باردار و خنثی و پتانسیل هوموآرومات (q=-1,0,1,2, m=4-13 , CmHm+1q) با (4n+2;n=0,1,2) الکترون پای با محاسبه پوشیدگی های مغناطیسی در نقاط انتخابی مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر پذیری جریان حلقه از میدان مغناطیسی بیرونی با بکار بردن روش پوشیدگی جریان حلقه آروماتیک (ARCS) معین می شود. درجه آروماتیسیته از طریق NICS ، تناوب طول پیوند ، پوشیدگی H-NMR تخمین زده می شود. معین شده که C8H91+ ، C9H102+ ، C10H111- ، C12H131+ با استفاده از ملاک چهارم ، بعنوان هوموآروماتیک عنوان شده اند.

مقدمه

مولکولهای هوموآروماتیک بعنوان ترکیبات نشان دهنده کاراکتر آروماتیک حتی در زمانیکه مزدوجی مولکولی توسط پیوندهای یگانه قطع شده است طبقه بندی شده اند. مفهوم هوموآروماتیستیه از 40 سال پیش به وجود آمده . گروههای از مولکولهای پتانسیل هوموآروماتیک از گونه های هیدروکربنی با (4n+2) الکترون پای مزدوج و حلقوی با درج یک واحد (CH2) در حلقه مولکولی ایجاد می شود.

بهترین مثال از این نوع گونه ها کاتیون هوموتروپیلیم (C8H91+) است که بصورت (C7H71+) با یک واحد CH2 اضافی عنوان می شود . کاتیون هوموتروپیلیم که هوموتروپیلینیم هم نامیده می شود برای اولین بار در 1962 جداسازی شد. دلیل عنوان خصلت آروماتیستیه در آن بر پایه اندازه گیری های طیف HNMR بوده است. رزونانس های NMR هیدروژن های endo,exo در (C8) تاppm 86/5 جداسازی شده . حتی برآورد درجه هوموآروماتیستیه بطور تجربی بسیار مشکل است و بررسی های تجربی بسیاری برای مولکلولهای پتانسیل هوموآروماتیک صورت گرفته. به کمک این کار درجه هوموآروماتیستیه گونه های هوموآروماتیک حلقوی باردار و خنثی (CmHm+1q,m=4-13,q=-1,0,1,2,…) با (4n+2) الکترون پای با محاسبه پوشیدگی مغناطیسی در نقاط انتخاب شده در حول و حوش مولکول ها بدست آمده است. پوشیدگی مغناطیسی در این نقاط به دو نوع توزیع محدوده کوتاه و بلند (long and short range) تقسیم می شود. در نوع محدوده کوتاه برحرکت موضعی الکترونها حول اتم ها و پیوندهای شیمیایی دلالت دارد در حالیکه در پوشیدگی مغناطیسی محدوده بلند بر جریان القائی حلقه در سیستم دارای الکترون پای غیر مستقر دلالت دارد.

در مولکول های هوموآروماتیک یک برهم کنش بین فضائی بین کربن ها (C1) و C(n-1) وجود داشته که باعث ایجاد جریان حلقه می شود. سهم محدوده کوتاه در پوشیدگی مغناطیسی با چگالی الکترونی در بیرون از مولکول ناپدید و محو شده ، در حالیکه پوشیدگی مغناطیسی ناشی از جریان حلقوی به میزان کمتر رد می شود. و دلالت بر قدرت جریان حلقه داشته یا همان تاثیر پذیری جریان حلقه ، مولکول های آروماتیک با بررسی پوشیدگی مغناطیسی محدوده بلند بعنوان تابعی از فاصله حلقه برآورده می شوند. در روش پوشیدگی جریان حلقه آروماتیک (ARCS) ، پوشیدگی مغناطیسی در نقاط انتخابی از طریق محاسبات شیمیائی کوانتومی بدست می آید در حالیکه جریان الکترونی در رده الکترودینامیک کلاسیک قرار می گیرد. روش ARCS برای بررسی جریان های القائی حلقه در مولکول های حلقوی جوش خورده و برای تخمین و برآورد درجه آروماتیسیته بکار می رود. یک روش کلی برای بررسی محاسباتی آروماتیسیته مولکولی ، روش NICS است.

برای مقایسه ، از مقادیر NICS محاسبه شده ، تناوب های طول پیوند ، HNMR و پوشیدگی C NMR13 برای برآورد خصلت آروماتیسیته مولکولی استفاده می شود. برای مطالعه مولکول های هوموآروماتیک ، نتایج NICS همیشه آشکار و واضح نیست تا جائیکه انتخاب موضع برای نقطه NICS گاهی اتفاقی و تصادفی است.

روش ARCS

یک میدان مغناطیسی خارجی (Bext) روی گونه های مولکولی که وارد کننده انتقالات بار الکتریکی است بکار رفته و جریان هائی را در چگالی الکترونی ایجاد می کند. در نواحی فضائی که چگالی بار در آن زیاد است، جریان های قوی وجود دارد. جریان ها اساساً در هسته مستقر بوده . در مولکول های حلقوی مزدوج ، جریان حول حلقه کل مولکول از طریق ابر الکترونی غیر مستقر ، به جریان در می آید. جریان ها در واقع باعث ایجاد میدان های مغناطیسی می شوند. جریان های محلی (لوکال) قوی در هسته از طریق اسپکتروسکوپی NMR بصورت جابه جائی شیمیائی مشاهده شده است که دلیلی بر شعاع لوپ بزرگ است. جریان در حلقه مولکول (Iring) ، پوشیدگی مغناطیسی محدوده بلند را ایجاد می کند. پوشیدگی long-range معمولاً در طیف HNMR بصورت جابه جائی های مضاعف کوچک در رزونانس های NMR هیدروژن های همسایه مشاهده می شود. قدرت میدان مغناطیسی القائی از طریق الکترودینامیک کلاسیک با استفاده از قانون بیوت ـ ساوارت برای یک سیستم هدایت گر نازک بطور نامتناهی برآورد می شود. طبق معادله (1) ، نشان دهنده permeability مربوط به خلا است. dI= عامل با طول کوچک هدایت گر r= فاصله از سیم r= بردار رادیال (شعاعی) از dI تاپروب است.

در یک سیم حلقوی و نازک ، بیان قدرت میدان مغناطیسی که نسبت به لوپ عمود است بصورت معادله (2 ) است که در اینجا (R) شعاع لوپ جاری است. (z) فاصله عمودی از مرکز لوپ ، (z) وابستگی (z) مربوط به تابع پوشیدگی مغناطیسی ایزوتوپی و (Bext)میدان مغناطیسی اعمال شده است.

تفاوت Eq(2) رابطه ای بین و تاثیر پذیری جریان حلقه با توجه به میدان مغناطیسی خارجی را ایجاد می کند (). در ARCS ، پوشیدگی مغناطیسی در نقاط نمونه مورد نظر در طول محور (z) محاسبه شده است. محور (z) بعنوان محوری با بزرگترین ممان ساکن تعریف شده است. تاثیر پذیری جریان وشعاع جریان متناسب با بخش محدوده بلند تابع پوششی (3) eq بدست می آید که این کار با تنظیم شعاع R لوپ تا زمانیکه ضریب آنگولار در بخش لگاریتمی شود انجام می شود. سپس تاثیر پذیری جریان از دامنه خط متناسب کاهش می یابد. در تناسب ARCS ، مرکز تعیین شده لوپ جاری بعنوان پایه در نظر گرفته می شود. برای مولکول های غیر مسطح ، انتخاب پایه کاملاً واضح و آشکار نمی باشد. بهرحال، مقدار تاثیر پذیری جریان حلقه به میزان زیاد وابسته به موضع دقیق ARCS پایه نمی باشد. مقدار منفی پوشیدگی مغناطیسی در پایه ARCS ، مقدار NICS گزارش شده است.

روش های محاسباتی

پوشیدگی مغناطیسی در سطح HF-SCF محاسبه می شود.

در بهینه سازی ساختاری ، بیسیس ستاهای split-valence کارل سروهه (sv(p))[51]) با توابع قطبش پذیری روی C بکار رفته افزایش می یابد در حالیکه در محاسبات پوشیدگی با توابع قطبش پذیری روی (svp)H افزایش می یابد. تاثیر پذیری جریان حلقه و شعاع لوپ جاری از پوشیدگی مغناطیسی محدوده بلند با استفاده از راهکار ARCS که در بخش 2 شرح داده شده ، کاهش می یابد. ساختارهای مولکولی در سطح BPSV(P) بهینه سازی شد و با بکارگیری محاسبات مرتبه دوم سطح (MP2) با استفاده از (SVP) و (TZVP) ، (RI-MP2) بازبینی شدند. پوشیدگی مغناطیسی هسته ای در سطح (mp2) با استفاده از بیسیس ست های SVP و TZVP محاسبه شده است.

نتایج

ساختارهای مولکولی -1. 4

ساختارهای مولکولی همانطور که در بخش (3) آمده ، اپتیماز می شود. نقاط ساکن مستقر بدست آمده با محاسبه فرکانس های ارتعاشی بازبینی می شود. ساختارهای مولکولی که در شکل های 11-1 نمایش داده شده بصورت مینیماهای محلی (لوکال) بوده و فرکانس های ارتعاشی درآنها حقیقی هستند. حلقه های بزرگ انعطاف پذیر بوده و بیشتر از یک مینیمم موضعی (لوکال) برای آنها بدست آوردیم.

برای C11H12 ، ساختار مولکولی که در شکل 8 آمده دارای پائینترین سطح انرژی است و دارای فقدان مزدوجی مولکولی و هوموآروماتیسیته است. C12H131+ دارای کنفورماسیون قایقی و صندلی است. کنفورماسیون صندلی تا 17 دارای سطح انرژی پائینتر است. برای حلقه های کوچک فقط یک مینیمم طبق کنفورماسیون قایقی بدست آمده. یک استثناء مورد C7H8 است که دارای دو ایزومر 56و57 است. یک ساختار حلقوی دوگانه با یک حلقه 3- عضوی جوش خورده به یک حلقه 6- عضوی تقریباً مسطح (بی سیکلو [0,1,4] هپتا – 2و4- دی ان یا نورکاردی ان ) که دارای سطح انرژی بالاتر از فرم غیرمسطح است (1و3و5- سیکلوهپتا تری ان با تروپیلیدین ) که در شکل 4 آمده است. برای مورد C13H142+ کنفورماسیون با پائینترین سطح انرژی شامل 3-حلقه جوش ] دو حلقه 5-عضوی جوش خورده به یک حلقه 7-عضوی با تقارن Cs است. این ساختار به اندازه91 دارای سطح انرژی پائینتر از ساختار تک حلقوی با تقارن C1 است. یک ساختار تک حلقوی با تقارن cs به اندازه 5/3 بیشتر از ساختار C1 قرار دارد.

از آنجا که حلقه بزرگتر انعطاف پذیر بوده و به آسانی ساختارهای حلقوی جوش خورده و حلقه های متناسب با آن را ایجاد می کند، منطقی نیست که بحث و بررسی حاضر را برای گونه های بزرگتر از C13H1424 بسط دهیم.

جهت بازبینی اثرات همبستگی و بیسیس ست ساختارهای مولکولی ، از محاسبات MP2 برای C7H8 استفاده نمودیم. همان طور که درجدول (1) دیده شده، ساختارهای BPSV(P) بدست آمده متناسب با موارد بدست آمده در سطح MP2 است. هیچ دلیلی برای حضور بیسیس ست بزرگ و توزیع ارتباط و همبستگی برای ساختارهای مولکولی در مولکول های دیگر وجود ندارد. کلئوردینه های کارتزین مولکول ها از (www server) بدست می آید. یک معیار برای آروماتیسیته مولکولی ، درجه تناوب طول پیوند (59، 60) است. فواصل (C-C) ساختارهای بهینه سازی شده در جدول 2 آمده است . مولکول های C11H12 , C7H8 دارای تناوب های طول پیوندی بزرگ (ppm 9-7) است در حالیکه برایC12H131+,C9H102+,C8H91+ ، طول های پیوندی (c-c) تقریباً مساوی اند برای مولکول های با تناوب طول پیوند ، فاصله C1-C(n-1) حدود ppm 200 است.

مشاهدات مشخص می کند که C12H131+,C9H102+,C8H91+ هوموآروماتیک بوده در حالیکه درجه هوموآروماتیسیته برای بقیه مولکولها با استفاده از معیار دیگری باید برآورد شود.

جریان های حلقوی 2 .4

تاثیر پذیری جرین حلقه و شعاع جریان متناسب برای مولکول های مورد بحث در جدول 3 خلاصه شده است. مقادیر NICS مثل اندیس های آروماتیسیته NICS,ARCS آورده شده است. ضریب آروماتیسیته NICS ، مقدار NICS نسبت به مقدار NICS بنزن است توجه کنید که تغییر علامت برای مقادیر ARCS,NICS متفاوت است و مقادیر NICS منفی و تاثیرپذیری جریان حلقه مثبت تعیین کننده جریان های حلقوی دیاتروپیک بوده که اغلب بعنوان یک معیار اندازه گیری درجه آروماتیسیته است. یک تجربی در مورد مولکولی با ضریب ARCS بزرگتر از 3/0 است که بعنوان یک ترکیب آروماتیک در نظر گرفته می شود و برای تعیین درجه آروماتیسیته برای مولکولی با ضریب ARCS کوچک بکار رفته . تابع پوشیدگی long range باید با جزئیات بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد.توابع پوشیدگی مغناطیسی long-range و پلات های ARCS از www server تعیین می شود . محاسبات ARCS نشان داد که C8H91+ و C9H102+ جریان حلقه را تایید کرده و قدرت جریان حلقوی برای بنزن را دوبرابر می کند. طبق ضریب ARCS ، مولکول های هوموآروماتیک دیگر C4H51+,C10H111-,C5H62+,C12H131+ می باشد . کنفورماسیون قایقی C12H131+ دارای تاثیرپذیری جریان بزرگتر از کنفورماسیون صندلی است. حلقه های مولکولی C13H142+ با تقارن cs,c1 هیچ جریانی را تایید نکرده و برای کنفورماسیون C13H142+ با کنفورماسیون حلقه های جوش خورده حلقه 5-عضوی یک جریان حلقوی ضعیف را تائید نموده در حالیکه حلقه 7-عضوی کاملاً غیرآروماتیک است محاسبات ARCS نشان می دهد که C13H142+,C11H12,C6H71- کاندیدی برای مولکول های هوموآرومات نیست. برای مولکول های هوموآروماتیک قوی ، مقادیر NICS نشان دهنده گرایش یکسان طبق محاسبات ARCS انجام شده می باشد. برای حلقه های بزرگ ، هر دو محاسبه ARCS,NICS تعیین کننده مولکولهای یکسان بعنوان هوموآورماتیک می باشد. بهرحال درجه آروماتیسیته به اندازه یک فاکتور (2) متفاوت است. در (C7H8) ، ضریب NICS =49/0 سه برابر بزرگتر از ضریب ARCS است. در (C5H62+) ، اندیس های ARCS ,NICS دارای علائم متفاوتند . نگاه بسته ای به تابع ARCS در شکل 12 آمده که نشان می دهد پوشیدگی مغناطیسی نزدیک به مرکز حلقه پاراتروپیک است.که تعیین می کند که یک گونه آنتی آروماتیک نیست در حالیکه پوشیدگی محدوده بلند (long -range) به وضوح نشان می دهد که حلقه ، یک جریان دیاتروپیک را تایید می کند.

در مولکول های کوچک ، تاثیرپذیری جریان حلقه در سطح MP2 محاسبه شده . بطورکل اثرات همبستگی الکترونی ، نتایج بدست آمده را نشان می دهد. بهرحال در (C4H51+) ، ضریب ARCS بدست آمده در سطح MP2 تقریباً به اندازه یک فاکتور 4 بزرگتر از سطح SCF می باشد.

مقادیر ARCS در جدول 3 آمده که از سمت باز حلقه جائیکه گروه CH2 وارد نشده بدست آمده تابع پوشیدگی مغناطیسی محدوده بلند [long –range] در طول جهت گیری خلاف محور (z) ، در مورد تعداد زیادی از مولکول ها که به شدت با حضور هیدروژن اند و دچار به هم ریختگی شده اند، قرار می گیرد ] شکل 12[

پوشیدگی مغناطیسی هسته ای 3 .4

گونه های هیدروکربنی هوموآروماتیک با یکی از هیدروژهای CH2 به فرم اندو و اگزو بصورت غیر مسطح است و به طرف خارج لوپ جاری قرار می گیرد. حلقه های کوچک مشکل ساز بوده و جهت گیری هر دو هیدروژن (CH2) به سمت خارج لوپ جاری است. می توان آن را در اختلاف پوشیدگی HNMR اگزو ـ اندو مشاهده کرد. در مولکول های کوچک ، تفاوت پوشیدگی اگزو ـ اندو منفی است. برای مولکول های بزرگ که تایید کننده یک جریان حلقوی است ، پوشیدگی هیدروژن اندو بزرگتر از هیدروژن اگزو است . در C8H91+ ، جابجائی شیمیایی H NMR بین هیدروژن های اگزو و اندو مقدار ppm 86/5 را داده است که در سطح SCF مقدار ppm 3/6 را داده است. رزونانس HNMR هیدروژن اگزو روی نمک هوحوتروپیلیم جداسازی شده در (ppm 73/0-=) نسبت به TMS بدست آمده در حالیکه در محاسبات نیمه تجربی پوشیدگی HNMR درمولکول C8H91+ در فازگازی تعیین کرد که هیدروژن اگزو تا ppm 5/1= نسبت به TMS پوشیده است. بهرحال محاسبات نشان داد که یک مولکول C8H91+ از نوع single در فازگازی ، رزونانس HNMR را تامیزان ppm 2/1= نسبت به TMS نپوشیده نشان داده است. سپس مقدار حاضر برای جابه جائی شیمیائی HNMR اگزوتامیزاتن ppm 5/0 نسبت به مقدار تجربی انحراف نشان می دهد. این اختلاف کوچک دلیلی برای حضور اثرات حلال ، دما ، ارتعاشی است که در محاسبات ما مطرح نشده است. همان طور که در جدول 4 می بینید ، جابه جائی شیمیائی HNMR هیدروژن های چسبیده به کربن های غیر اشباع شناساگر خوبی برای مبحث هوموآروماتیسیته نیستند.

بهرحال در C9H102+,C8H91+ با radii حلقوی بزرگ و جریان های حلقوی قوی ، این هیدروژن ها بیشتر از یک مورد برای مولکول های مزدوج غیر آروماتیک مشاهده شده ، پوشیده می شوند. محاسبات پوشیدگی CNMR 13 نشان می دهد که ، در مولکولهای هوموآورماتیک یک جریان حلقوی قوی وجود دارد و جابجائی های شیمیائی کربن های غیر اشباع تقریباً مساوی هستند. برای مولکول های غیر آروماتیک ، پوشیدگی CNMR 13 متناوب است. همانطور که در جدول 5 آمده ، چندین استثناء وجود دارد، جابه جائی شیمیائی CNMR 13 یک معیار مناسب برای درجه هوموآروماتیسیته نیست.

در جداول 6و7 ، جابه جائی شیمیائی HNMR ، CNMR 13 نسبت به TMS آمده و با نتایج تجربی موجود مقایسه شده است. پوشیدگی مغناطیسی در سطوح MP2 و SCF محاسبه شده . برای انجام مقایسه با طیف NMR اندازه گیری شده ، پوشیدگی CNMR 13 و HNMR برای TMS در سطوح یکسان تئوری محاسبه شده است برای پوشیدگی TMS HNMR ، CNMR 13مقدار ppm 5/31 و ppm 8/196 را بدست آوردیم و در سطح MP2 مقادیر ppm 3/31 و ppm 4/194 بدست آمد. جابه جائی شیمیائی HNMR و CNMR 13 در سطح MP2 محاسبه شده که در تعامل با انواع اندازه گیری شده است. برای هیدروژن ها ، جابه جائی شیمیائی محاسبه شده و اندازه گیری شده با مقدار ppm 5/0 در تعاملند، در حالیکه جابه جائی های شیمیائی CNMR 13 به مقدار بسیار کمی نسبت به نتایج تجربی متفاوتند. بزرگترین تفاوت برای مورد (C6H7-) بدست آمده است. برای آنیون ها اثرات حلال و یون مخالف روی پوشیدگی مغناطیسی ، بسیار مهم هستند. انحراف های بزرگی از جابه جائی های CNMR 13 اندازه گیری شده برای اتم های c1 بدست آمده که دلیلی بر توزیع ارتعاشی حذف شده است.

مولکول هوموآرومات خنثی – 4. 4

حضور مولکول های هوموآروماتیک خنثی یک موضوع جالب است. سیکلوهپتاتری ان (C7H8) که از هری هوموآرومات های بنزنی است ، یکی از کاندیداهای مناسب برای مولکولهای هوموآرومات خنثی است. ساختار مولکولی بهینه سازی شده دارای یک تناوب پیوند (C-C) بزرگ است. ضریب آروماتیسیته از محاسبات ARCS بدست آمده و تعیین کننده درجه آروماتیسیته است که () مقدار بنزن است. تفاوت جابه جائی شیمیائی بین سیگنالهای HNMR در هیدروژن های اگزو و اندو در سطوح مختلف تئوری محاسبه شد که در جدول 8 آمده است.

اختلاف جابه جائی شیمیائی ppm 38/1 در سطح SCF بدست آمده که در توافق کامل با نتایج تجربی است در حالیکه محاسبات در سطوح صحیح تر تئوری ، جابه جائی های اگزوـ اندو حدود ppm 2 را می دهدو دلیل اصلی برای این تفاوت مشابه تصحیح های ارتعاشی است.

تابع پوشیدگی مغناطیسی محدوده بلند [long –range] تعیین کننده این است که C7H8 یک مولکول با خصلت هوموآروماتیک ضعیف است. هرگز و گونیش محاسبات جریان حلقه را در مورد C7H8 گزارش کردند. در پلات آنیزوتروپی چگالی جریان القائی (ACID) ، برهم کنش فضائی بین کربن های C6,C1 دیده شده است. پس در یک میدان مغناطیسی خارجی ، یک جریان حلقوی ضعیف به درون حلقه مولکول القاء شده اما محاسبات نشان دهنده این است که جریان حلقه بسیار قوی نیست. محاسبات NICS ،یک ضریب آروماتیسیته 49/0 را می دهد که پیشنهاد می کند C7H8 یک مولکول با خصلت هوموآروماتیک بیشتر است. این مقدار فقط با ضریب آروماتیسیته ARCS 15/0 قابل مقایسه است.

خلاصه

پوشیدگی مغناطیسی برای دسته ای از گونه های هیدروکربنی پتانسیل هوموآروماتیک محاسبه شده است [q=-1,0,1,2 , m=4-13 CmHm+1q] پوشیدگی های بدست آمده برای ارزیابی درجه آروماتیسیته و با بکارگیری NICS , ARCS مثل پوشیدگی HNMR بکار می رود. تناوب طول پیوند بعنوان یک ملاک و معیار برای آروماتیسیته است. درجه نسبی آروماتیسیته در بررسی حاضر در جدول q آمده است. محاسبات نشان می دهد که موارد 6-3 مورد بررسی وابسته به ماهیت ملاک مورد مطالعه بصورت هوموآروماتیک ارزیابی می شود. انواع دارای بیشترین خصلت هوموآروماتیک موارد C9H102+,C8H91+ می باشد که به نظر می رسد دارای درجه آروماتیسیته تقریباً یکسان اند. C12H131+ با استفاده از 4 ملاک و معیار مورد استفاده بصورت هوموآروماتیک هستند.

هیچ مولکول دیگری بصورت گونه های هوموآروماتیک توسط همه این ملاکها عنوان نشدند. ضریب ARCS تعیین کننده این است که C5H62+ ,C4H51+ حضور جریان دیاتروپیک را تایید کرده در حالیکه محاسبات NICS پیشنهاد می کند که C7H8 متعلق به گروه مولکول های هوموآروماتیک است. اختلاف در پوشیدگی های HNMR برای هیدروژن های اندوواگزو و شکل تابع پوشیدگی محدوده بلند [long –range] تعیین می کند که C7H8 دارای خصلت هوموآروماتیک ضعیف است. جابه جائی های بزرگ اندو ـ اگزو بصورت 3/6 ، 5/7 ، 8/2 ، 9/2 ppm و یک فاصله (C1-C(n-1)) حدود ppm 200 به نظر می رسد که علامت خوبی برای حضور هوموآروماتیسیته باشد مقایسه درجه آروماتیسیته در جدول 9 آمده که نشان می دهد روش ARCS و پوشیدگی های HNMR ، معین کرد که مولکول های یکسان دارای بیشترین خصلت آروماتیک است. ملاک تناوب پیوند، درجه بندی یکسانی می دهد اما با درجه کمتر متفاوت است. در حالیکه راهکار NICS دارای مشکلاتی در برآورد درجه هوموآروماتیسیته است. برای مولکولهای دارای مختصر خصلت هوموآروماتیک یا مولکولهای هوموآروماتیک با اندازه کوچک حلقه ، روش ARCS یک روش انتخابی است.موضوع مطلب : شیمی آلی
نوشته شده در جمعه سوم اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط سیما نجفی | لينک ثابت |
آخرین نوشته ها
Theme Design By : Parsism